Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wt000300/_sub/dcstonozka/libraries/f0f/less/less.php on line 1067

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/wt000300/_sub/dcstonozka/libraries/f0f/less/less.php on line 2822
Nezbedná Stonožka - súkromné detské centrum Bratislava - Náš deň

Náš deň

Náš denný program

7.00 – 8.45 hod. – príchod detí do škôlky/realizácia hier
Hry sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hravé aktivity v herni.

8.45 – 9.00 hod. – pohybové a relaxačné aktivity
Aktivity obsahujú pohybové zdravotné a relaxačné cvičenia, ktoré sa realizujú s využitím básničiek, riekaniek a pesničiek v slovenskom a anglickom jazyku.
Anglický jazyk prebieha aj formou špeciálnej výučbovej metódy Play time.
Aktivity sa realizujú každý deň s dodržaním psychohygienických zásad pred jedlom

9.00 – 9.20 hod. – hygiena, desiata, hygiena
Deti sa učia správnym hygienickým a stravovacím návykom

9.20 – 9.35 hod. – ranný kruh
Deti komunikujú navzájom medzi sebou aj s pedagógom o svojich pocitoch a náladách

9.35 – 10.05 hod. – vzdelávacie aktivity
Vzdelávacie aktivity sú plánované podľa vopred stanovených mesačných tém. Je to cieľavedomá, zmysluplná vzdelávacia a výchovná činnosť, smerujúca k celkovému rozvoju osobnosti dieťaťa, rešpektujúca jeho osobitosti. Aktivity zahŕňajú jazykovú, literárnu, hudobnú a výtvarnú činnosť. V rámci výtvarných aktivít rozvíjame u detí jemnú a hrubú motoriku cez plošné a priestorové výtvarné techniky. Jazykovými aktivitami podporujeme  vyjadrovanie sa detí  v materinskom jazyku, rozvoj sebaidentity a osobnej zodpovednosti. Učia a poznávať pravidlá spolunažívania a chápať veci a javy okolo seba. Hudobnou výchovou sa u detí rozvíja estetické, rytmické vnímanie a cítenie.
V rámci aktivít prebiehajú platené a neplatené krúžky pre deti – tanečný krúžok je hradený detským centrom, anglický a gymnastický krúžok, krúžok plávania a korčuľovania si hradia rodičia vo vlastnej réžií.

10.05 – 11.05 hod. – pobyt vonku
Pobyt vonku sa uskutočňuje v areáli detského ihriska nášho detského centra. Ihrisko je bezpečne oplotené a uzamykateľné. Na ihrisku prebiehajú voľné pohybové aktivity, jednotlivo alebo v skupinkách pod pedagogickým dozorom učiteliek.
Deti absolvujú aj tematické prechádzky mimo areálu detského centra.

11.05 – 11.45 hod. – hygiena/obed/hygiena
Upevňovanie hygienických a stravovacích návykov spojených so stolovaním.

11.45 – 12.00 hod. – príprava na odpočinok

12.00 – 14.15 hod. – odpočinok

14.15 – 14.30 hod. – hygiena

14.30 – 15.00 hod. – olovrant/hygiena

15.00 – 16.30 hod. – hry a záujmové činnosti
Hry sú spontánne alebo učiteľkou navodzované. Záujmové činnosti sa realizujú v skupinkách.

16.30 – 17,00 hod. – odchod domov

© 2015 Nezbedná Stonožka - súkromné detské centrum
Autorské právo na titulke: 123RF Reklamní fotografie

logo1